Algemene voorwaarden

 

1-Algemeen

-Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en overeenkomsten tussen BV ‘T ETIKET en de klant, behoudens afwijkingen die partijen schriftelijk dienen overeen te komen en met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. De klant erkent deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud in het geheel te hebben aanvaard.

-Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn of in strijd met bepalingen van dwingend recht, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

 

2-Prijsaanvragen, prijsaanbiedingen en offertes

-Mondelinge of schriftelijke prijscalculaties en offertes doen in hoofde van BV ‘T ETIKET geen enkele verplichting ontstaan.

-Offertes worden opgesteld o.b.v. alle nuttige gegevens en informatie en technische gegevens verstrekt door de klant. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en correctheid van deze informatie. Ingeval van foutieve of onvolledige informatie door de klant wordt er door BV ’T ETIKET een nieuwe offerte gemaakt.

-Een klant die BV ’T ETIKET verzoekt, zonder uitdrukkelijk schriftelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, verbindt er zich toe nadien de bestelling of uitvoering van het werk aan BV ’T ETIKET toe te vertrouwen of BV ‘T ETIKET voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

-Iedere prijsopgave of offerte geldt enkel voor de hierin vermelde opdracht en/of aantal exemplaren.

-Prijzen in prijsopgaven en offertes zijn steeds exclusief BTW en andere kosten (bijv. vervoers- of verpakkingskosten) die steeds ten laste van de klant zijn. Ingeval van loutere calculatiefout, hebben beide partijen het recht om de prijs te laten corrigeren door een correcte calculatie.

-Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen BV ’T ETIKET tot evenredige prijsaanpassing.

 

3. Bestellingen

-Bestellingen zijn steeds bindend voor de klant. Wie de opdracht geeft of de bestelling plaatst wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. BV ’T ETIKET wijst elke verantwoordelijkheid t.a.v. derden af.

-De klant die een bestelling plaatst is steeds gehouden tot betaling, zelfs indien de klant verzoekt om aan derden te factureren en indien BV 'T ETIKET hiermee heeft ingestemd.

 

4. Leveringstermijn

-De aangeduide uitvoerings- of leveringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot enige vergoeding aan de klant, noch tot annulering of ontbinding van de bestelling/opdracht en ontslaan de klant niet van zijn verplichting tot afname.

-De uitvoerings- of leveringstermijn wordt alleszins verlengd met de termijn waarin de klant in gebreke blijft de nodige elementen in te leveren, bijv. en niet limitatief: teksten en modellen, correcties, de bevestiging tot definitieve opdracht,  … De klant erkent en aanvaardt dat bijkomende kosten kunnen aangerekend worden bij laattijdige aflevering van de nodige elementen aan BV ’T ETIKET of bij onderbrekingen voor wijzigingen.

-Indien de klant verzoekt om een opdracht uit te voeren binnen een kortere termijn dan welke voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

-Bij annulering van een order door de klant of ontbinding van de overeenkomst zal de klant een schadevergoeding van 25% van het bedrag van de order/opdracht verschuldigd zijn, zonder gehoudenheid van BV ’T ETIKET om enige schade aan te tonen en onverminderd het recht van BV ’T ETIKET om hogere schade aan te tonen en tevens onverminderd het recht van BV ’T ETIKET om daarnaast de reeds verrichte werkzaamheden te factureren.

-Gevallen van overmacht en alle andere omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door BV ’T ETIKET verhinderen, herleiden, vertragen of buitensporig verzwaren, ontheffen BV ’T ETIKET van iedere aansprakelijkheid en geven BV ’T ETIKET het recht om haar verbintenissen op te schorten dan wel de overeenkomst te verbreken, zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de klant. Worden als zodanige omstandigheden beschouwd, zonder limitatief te zijn: oorlog, staking en lock-out bij BV ’t ETIKET en haar onderaannemers en leveranciers, machinebreuk, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, …

 

6. Levering en plaats van levering

-Alle leveringen geschieden in het bedrijf van BV ’T ETIKET, tenzij voorafgaand schriftelijk anders bedongen. BV ’T ETIKET verwittigt de klant zodra de uit te voeren opdracht beëindigd is. De klant zal de goederen binnen de 7 kalenderdagen, volgend op deze verwittiging, in ontvangst nemen, bij gebreke waaraan BV ’T ETIKET aan de klant een opslagvergoeding van 25,00 euro per dag vertraging van ontvangstname zal aanrekenen en waarbij de klant het risico draagt van verlies en/of dedradatie van de goederen.

-De levering geschiedt door afgifte van de goederen aan de klant of aan de door hem aangeduide vervoerder. Verpakkingskosten en verzendingskosten zijn steeds voor rekening van de klant.

-Vanaf de levering van de goederen draagt de klant het risico. De goederen reizen steeds voor risico van de klant. BV ’T ETIKET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud of vertraging in het vervoer.

-Het in ontvangst nemen van de goederen zonder schriftelijk voorbehoud of aantekening op de leverbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in goede staat, aanvaarding en conformiteit van de levering.

 

7. Betaling

Facturen zijn op de vervaldag onmiddellijk en contant betaalbaar op de zetel van BV ‘T ETIKET. Bij niet-tijdige betaling van onze facturen op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend worden aan een rentevoet van 10%, te berekenen op het nog verschuldigde saldo. Bovendien zal in dat geval het verschuldigde saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 75,00 euro. Partijen gaan erover akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en bij afwijking van artikel 1131 B.W. niet kan worden gewijzigd, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar en behoudt BV ’T ETIKET zich het recht voor om haar lopende verbintenissen op te schorten tot volledige betaling. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten van 10% en de forfaitaire schadevergoeding van 10%.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom van BV ‘T ETIKET, tot aan de volledige betaling van het verschuldigde bedrag, meer conventioneel schadebeding en intresten en de eventuele opslagskosten. In geval van niet-tijdige betaling, kunnen de geleverde goederen door de BV ‘T ETIKET worden teruggehaald zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. Vanaf de levering draagt de klant het risico over de goederen

 

9. Klachten

-Zonder schriftelijk voorbehoud of aantekening op de leverbon of verzendingsnota door de klant, vindt de aanvaarding plaats op het moment van levering (artikel 6). Op het moment van levering rust er dus een onderzoeksplicht op de klant. In geval van voorbehoud of aantekening bij de levering dient de klant op straffe van onherroepelijk verval binnen 10 dagen na levering zijn klachten per aangetekende brief in te dienen. Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

-Indien de klant nalaat de levering te ontvangen begint de termijn van 10 dagen te lopen vanaf het moment dat BV ’T ETIKET de klant verwittigde dat de levering klaar is en bij gebreke hieraan vanaf de factuurdatum.

-Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde werk heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van het geleverde werk geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel.

-Ingeval van tijdige klacht heeft BV ’T ETIKET het recht de nodige herstellingen of aanpassingen uit te voeren. De klant zal hiertoe op straffe van verval binnen de 8 dagen na mededeling van de klacht enkel de niet-conforme goederen terug aan BV ’T ETIKET ter beschikking stellen en dit op de zetel van BV ’T ETIKET. De herstelling of aanpassing zal binnen 8 dagen worden uitgevoerd. BV ’T ETIKET wijst verder elke aansprakelijkheid af, zo ook voor eender welke schade toegebracht aan personen, zowel de klant als derden, of aan goederen door de geleverde goederen.

 

10. Aansprakelijkheid - proefdruk

-De klant is steeds aansprakelijk voor inbreuken op de wetgeving inzake auteursrechten, reproductie, merkenrecht, intellectuele en artistieke eigendom, oneerlijke concurrentie e.d. wanneer hij een bestelling plaatst bij BV ’T ETIKET. De klant vrijwaart BV ’T ETIKET voor alle mogelijke vorderingen van derden die hieruit zouden kunnen voortvloeien. Elke betwisting o.b.v. vermelde wetgeving schorst de uitvoering van de overeenkomst.

-Conform artikel 2 is de klant verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij verstrekt en kan BV ’T ETIKET hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

-De klant kan om een proefdruk van de geplaatste en uit te voeren bestelling vragen. Deze vraag dient ten laatste bij plaatsing van de bestelling schriftelijk te worden gevraagd. Indien de klant zijn akkoord geeft o.b.v. deze proefdruk, vervalt elke aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen, grammaticale en spellingsfouten of gebreken in hoofde van BV ’T ETIKET. De klant dient binnen 3 dagen na ontvangst van de proefdruk eventuele correcties aan BV ’T ETIKET te bezorgen, bij gebreke waaraan de klant wordt geacht in te stemmen met de proefdruk. Vraagt de klant geen proefdruk dan draagt BV ’T ETIKET geen verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

-Keuze van lettertype, bladschikking, vormgeving e.d. worden aan het oordeel van BV ’T ETIKET overgelaten, tenzij anders schriftelijk bedongen.

-Als de klant digitale bestanden aanlevert is hij zelf verantwoordelijk voor de bewaring van de originele bestanden en de kwaliteit van de bestanden. Indien door wijzigingen in de software digitale bestanden niet meer gelezen kunnen worden of gebruikt kunnen worden voor een goed eindresultaat, is BV ’T ETIKET hiervoor nooit aansprakelijk.

 

11. Bewaring

Indien de klant wenst dat BV ’T ETIKET productie-elementen (bestanden, foto’s, ontwerpen,  …) bewaart, dient hij dit uitdrukkelijk en schriftelijk voor de uitvoering van de opdracht met BV ’T ETIKET overeen te komen. De bewaring gebeurt op risico van de klant.

 

12-Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elke betwisting of rechtsvordering die verband houdt met de uitvoering van huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en het vredegerecht tweede kanton Mol-Geel.

 

13-Persoonsgegevens (GDPR)

BV ‘T ETIKET verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die van de klant worden ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en directe marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan BV ’T ETIKET bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan BV  ’T ETIKET heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van BV ‘T ETIKET zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.


Offerte aanvragen

Geïnteresseerd in een gratis offerte?

Offerte aanvragen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, super acties en voordeligste promoties!